Zoek hier naar je onderwerp

Duurzaam Ouderschap in Helmond

Vanuit de impulsgelden die de gemeente Helmond beschikbaar heeft gesteld werken wij aan preventie van (echt)scheiding. Wij werken aan het verminderen van de negatieve gevolgen voor kinderen van echtscheiding en relatieproblematiek.
Dat doen we door een gemeenschappelijke visie binnen de keten en passend bij Helmond te ontwikkelen. Daarvoor zorgen we voor een passend en dekkend aanbod, met veel aandacht voor preventie binnen de keten.
We maken gebruik van ervaringen van jeugd, ouders en best practices dichtbij en in het land.

Duurzaam Ouderschap streeft  naar een Helmond-breed gedragen samenwerking in 2023. We bundelen krachten om (scheidings)kinderen en hun ouders steun te bieden. Daarnaast door te normaliseren en informeren en door preventieve activiteiten te initiëren en hulp te bieden. Vanaf mei 2018 tot mei 2020 zullen we aan een basis hiervoor werken. Dit betreft zowel inhoud als samenwerking. We stimuleren verbindingen tussen organisaties op verschillende gebieden.

De samenwerking in Helmond aan gescheiden ouders zal fysiek zijn, maar ook online. Gescheiden ouders en toekomstige ouders, jeugd, netwerk en professionals in Helmond en verbonden met Helmond kunnen hier terecht. We bieden kennis, hulp bij scheiding en expertise op het gebied van relatie, echtscheiding en ouderschap.
Om een effectieve en efficiënte samenwerking binnen de keten te vormen werken wij aan een gemeenschappelijke breed gedragen heldere visie en doelstelling.

Kernpartners voor deze samenwerking zijn: vertegenwoordigers van vindplaatsen zoals JGZ en onderwijs, Humanitas, Levgroep, Zorgboog,  een afvaardiging van de gemeentelijke sociale gebiedsteams, de Combinatie Jeugdzorg, en Topaze, Bijzonder Jeugdwerk, Mee en Oro.

De samenwerking wordt in een denktank voor professional verder ontwikkeld. Als er ideeën en tips vanuit de praktijk komen, bespreken we die. We werken aan een gezamenlijke visie over duurzaam ouderschap binnen Helmond. Tijdens de periode nemen we de informatie van de denktank van gescheiden ouders en van kinderen van gescheiden ouders steeds mee. Beide denktanks zijn vanaf de start van het project Duurzaam Ouderschap actief.

Parallel en geïntegreerd geven we de eerder genoemde website vorm.

De site wordt zo toegankelijk en leesbaar mogelijk. Op de site is de toegang naar betrokken organisaties en online trainingen voor kinderen van gescheiden ouders en gescheiden ouders. Er is een brede algemene informatievoorziening met praktische informatie voor kinderen van gescheiden ouders of als hun ouders gaan scheiden, gescheiden ouders, netwerk en professionals. Tenslotte is er een dynamische social media wall. We gaan ook de samenwerking mét en de toegang tot zelfhulpnetwerken realiseren.

‘Hoe zou het zijn voor elk kind om op te groeien met ouders die hun best doen om altijd een goede ouder te blijven? Die weten waar ze terecht kunnen als het wel eens anders gaat’.

Met die gedachte in ons hoofd gaan wij zo vroeg mogelijk insteken op het ouderschap. Ouderschap voor nu maar ook in de toekomst. In de ouderschapsbelofte van Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier, is vanuit de internationale rechten van het kind een vijftal beloftes geformuleerd. Met professionals die actief zijn rondom de geboorte van kinderen gaan we de ouderschapsbelofte uitgedragen binnen Helmond. Met vrijwilligersorganisaties bespreken we hoe zij ondersteunend kunnen zijn.

Echtscheiding en relatieproblematiek

We leveren een bijdrage aan normaliseren van het onderwerp echtscheiding en relatieproblematiek. Daarbij gebruiken we een dilemma discussie, gepubliceerd via social media en het gratis huis- aan huisblad De Loop.

School

Ed Spruijt, die veel onderzoek heeft gedaan naar kinderen van gescheiden ouders, zegt dat op scholen  programma’s voor kinderen van gescheiden ouders beschikbaar moeten zijn. Groepen die kinderen van gescheiden ouders helpen. Het ervaren dat emoties er mogen zijn en dat je die kunt delen met andere kinderen van gescheiden ouders. Wij zien daardoor een grote extra waarde om deze groepen op scholen te organiseren. We gaan een drietal pilots op scholen uitvoeren. De kinderen die hebben meegedaan in de projectperiode blijven we volgen.

Om een sluitende op elkaar afgestemde keten in Helmond te krijgen is school tevens een belangrijke partner. Professionals op scholen gaan we toerusten door de voorlichting ‘Kinderen van gescheiden ouders’ te geven. In het najaar van 2018 trainen we voorlichters . In 2019 kunnen drie pilots worden uitgevoerd en geëvalueerd. Indien dit passend en tevens effectief blijkt, dan kan dit daarna ook verder ingezet worden zodat zoveel mogelijk scholen mee kunnen doen.

Diverse talen

De cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders ondersteunt ouders ook in de overgang naar een nieuwe gezinssituaties. Daarbij is tevens aandacht voor de co-ouderschapsrelatie. Helmond is een multiculturele stad met bewoners uit diverse landen met elk ook hun eigen cultuurspecifieke achtergrond. Omdat opvoeden, relatieproblemen en scheiden allemaal doorspekt zijn met emoties die als gefixeerd gedragspatroon in moedertaal ervaren en geuit worden, gaan we deze training ook in eigen taal bieden waar mogelijk.

Spreekuur

Een fysieke plek van de samenwerking wordt mede gevormd door het bestaande echtscheidingsspreekuur. Dat wordt op dit moment uitgevoerd met maatschappelijk werkers en ook met een advocaat- en mediator.
Maatschappelijk werkers zijn ook met hun brede expertise voorwaardenscheppend partner in het centrum voor contact met ouders. Zij zijn er voor ouders individueel en paren al dan niet gescheiden. Daarbij blijft de toegang en samenwerking met BOR als voorliggende voorziening bestaan en wordt verstevigd.

Multicultureel

Binnen een multiculturele stad als Helmond past het ook om kennis van diversiteit en daarmee samenhangende problematiek te verankeren. Beroepskrachten, professionals en vrijwilligers worden in hun taak ondersteund met informatie en actuele ontwikkelingen. Waar nodig kan deskundigheidsbevordering met betrekking tot specifieke doelgroepen plaatsvinden.