Zoek hier naar je onderwerp

Duurzaam Ouderschap in Helmond

Vanuit de impulsgelden die de gemeente Helmond beschikbaar heeft gesteld werken wij aan preventie van (echt)scheiding. Wij werken aan het verminderen van de negatieve gevolgen voor kinderen van echtscheiding en relatieproblematiek.
Dat doen we door een gemeenschappelijke visie binnen de keten en passend bij Helmond te ontwikkelen. Daarvoor zorgen we voor een passend en dekkend aanbod, met veel aandacht voor preventie binnen de keten.

We maken gebruik van ervaringen van jeugd, ouders en best practices dichtbij en in het land.

Duurzaam Ouderschap streeft  naar een Helmond-breed gedragen samenwerking in 2023. Door bundeling van krachten zodat (scheidings)kinderen en hun ouders in al hun diversiteit steun geboden wordt. Daarnaast door te normaliseren, informeren, preventieve activiteiten te initiëren en hulp te bieden. Van mei 2018 tot mei 2020  zal hiervoor de basis worden gelegd. Dit betreft inhoud en samenwerking door verbindingen tussen organisaties te stimuleren op verschillende gebieden.

De samenwerking in Helmond zal zowel een fysieke als online omgeving zijn. Ouders en toekomstige ouders, jeugd, netwerk en professionals in Helmond en verbonden met Helmond kunnen hier terecht. We bieden kennis, hulp en expertise op het gebied van relatie, echtscheiding en ouderschap.
Om een effectieve en efficiënte samenwerking binnen de keten te vormen werken wij aan een gemeenschappelijke breed gedragen heldere visie en doelstelling.

Kernpartners voor deze samenwerking zijn: vertegenwoordigers van vindplaatsen zoals JGZ en onderwijs, Humanitas, Levgroep, Zorgboog,  een afvaardiging van de gemeentelijke sociale gebiedsteams, de Combinatie Jeugdzorg, en Topaze, Bijzonder Jeugdwerk, Mee en Oro.

De samenwerking wordt in een denktank voor professional verder ontwikkeld. Signalen vanuit de praktijk worden steeds besproken. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op duurzaam ouderschap binnen Helmond. De denktank wordt ook gevoed door een denktank van ouders en van jeugd. Beide denktanks zijn vanaf de start van het project Duurzaam Ouderschap actief.

Parallel en geïntegreerd wordt de eerder genoemde website vormgegeven.
De site wordt zo toegankelijk mogelijk vormgegeven. Op de site is de toegang naar betrokken organisaties en online trainingen voor jeugd en ouders. Er is een brede algemene informatievoorziening met praktische informatie voor jeugd, ouders, netwerk en professionals. Tenslotte is er een dynamische social media wall. We beogen ook de samenwerking mét en de toegang tot zelfhulpnetwerken te realiseren.

‘Hoe zou het zijn voor elk kind om op te groeien met ouders die hun best doen om altijd een goede ouder te blijven?
Die weten waar ze terecht kunnen als het wel eens anders gaat’
. Met die gedachte in ons hoofd willen wij zo vroeg mogelijk insteken op het zijn van een (toekomstige) duurzame ouder. In de ouderschapsbelofte van Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier, is vanuit de internationale rechten van het kind een vijftal beloftes geformuleerd. Met professionals die actief zijn rondom de geboorte van kinderen willen we de manier waarop de ouderschapsbelofte wordt uitgedragen binnen Helmond gestalte geven. Met vrijwilligersorganisaties gaan we in gesprek hoe zij ondersteunend kunnen zijn.

Echtscheiding en relatieproblematiek

Om een bijdrage te leveren aan normaliseren van het onderwerp echtscheiding en relatieproblematiek, maken we gebruik van een dilemma discussie, gepubliceerd via social media en de Loop, het gratis huis- aan huisbladen.

 

School

Ed Spruijt, die veel onderzoek heeft gedaan naar kinderen van gescheiden ouders, zegt dat aan scholen verbonden programma’s voor kinderen van gescheiden ouders beschikbaar moeten zijn. Groepen die kinderen van gescheiden ouders helpen om te ervaren dat emoties er mogen zijn en dat je die kunt delen met lotgenoten. Wij zien daardoor een grote extra waarde om deze groepen op scholen te organiseren. We zullen een drietal pilots op scholen uitvoeren. De kinderen die hebben meegedaan in de projectperiode blijven we volgen.

Om een sluitende op elkaar afgestemde keten in Helmond te krijgen is school een belangrijke partner. Professionals op scholen gaan we toerusten door de voorlichting ‘Kinderen van gescheiden ouders’ te geven. Daarvoor zullen in het najaar van 2018 voorlichters worden getraind. In 2019 kunnen drie pilots worden uitgevoerd en geëvalueerd. Indien passend en effectief dan kan dit daarna breed ingezet worden zodat zoveel mogelijk scholen mee kunnen doen.

Diverse talen

De cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders ondersteunt hen in de overgang naar een nieuwe gezinssituaties. Daarbij is aandacht voor de co-ouderschapsrelatie. Helmond is een multiculturele stad met bewoners uit diverse landen met elk hun eigen cultuurspecifieke achtergrond. Omdat opvoeden, relatieproblemen en scheiden allemaal doorspekt zijn met emoties die als gefixeerd gedragspatroon in moedertaal ervaren en geuit worden, willen we deze training in eigen taal bieden waar mogelijk.

Spreekuur

Een fysieke plek van de samenwerking zal worden gevormd door het al bestaande echtscheidingsspreekuur. Dat wordt op dit moment uitgevoerd met maatschappelijk werkers en advocaat- en mediator.
Maatschappelijk werkers zijn met hun brede expertise voorwaardenscheppend partner in het centrum voor contact met ouders. Zij zijn er voor ouders individueel en paren al dan niet gescheiden. Daarbij blijft de toegang en samenwerking met BOR als voorliggende voorziening bestaan en wordt verstevigd.

Multicultureel

Binnen een multiculturele stad als Helmond past het om kennis van diversiteit en daarmee samenhangende problematiek te verankeren. Beroepskrachten, professionals en vrijwilligers worden in hun taak ondersteund met informatie en actuele ontwikkelingen. Waar nodig kan deskundigheidsbevordering met betrekking tot specifieke doelgroepen plaatsvinden.