Zoek hier naar je onderwerp

Wat als de escalatie steeds groter wordt...

Rode fase escalatieladder trede 7, 8 en 9

Complexe scheidingen

Helmond

In Helmond wordt het aanbod aan ondersteuning en hulp ingedeeld in drie lagen.

Dit gebeurt op basis van de visie meedoen, rondkomen en vooruitkomen voor alle burgers in Helmond.
De brede onderste laag wordt gevormd door onderwijs, huisartsen, welzijn-organisaties en andere voorliggende voorzieningen.
De middenlaag wordt gevormd door de niet geïndiceerde hulpverlening zoals de sociale gebiedsteams waaronder de maatschappelijk werkers en de gezins- en jongerencoaches. Zij vormen tevens toegang naar de smalle bovenste laag, die van de geïndiceerde hulpverlening.

Echtscheidingen verschillen in complexiteit en heftigheid van conflict. De denktank professionals van het project Duurzaam Ouderschap heeft ervoor gekozen het piramidemodel ook te koppelen aan de excalatieladder van Glasl voor hulp en ondersteuning op het gebied van echtscheiding.

Hulp tijdens de groene fase van een scheiding kan in de vrij toegankelijke laag worden gevonden.  Als een gezin of gezinslid in de gele/oranje fase komt, dan kunnen gezins- en jongerencoaches hulp bieden. Bevindt een gezin zich in de rode fase, dan zal de gezins- en jongerencoach opschalen naar de geïndiceerde hulp. De geïndiceerde hulp kan ook door artsen worden ingezet.

In de denktank professionals wordt gewerkt aan een toetsings instrument om te bepalen in welke fase een conflict zich bevindt.
Op Samsara vindt u overzicht van in te zetten hulp.

Het Omgangshuis

Hulp bij het reorganiseren van ouderschap na echtscheiding

Ieder kind heeft recht op een goed contact met beide ouders. Ook al ga je als partners uit elkaar, je blijft altijd ouder. Maar het ouderschap verandert wel ingrijpend. Het is dan een hele klus om het ouderschap anders te organiseren, zeker als ex-partners in conflict zijn met elkaar. De begeleiding in het Omgangshuis is er op gericht dat de strijd tussen u en uw ex-partner niet verergert en dat u als ouders weer een manier vindt om over het welzijn van uw kind of kinderen te communiceren. Daarbij staat uw kind centraal. Voor het kind is het fijn als ouders elkaar de verzorging en opvoeding toevertrouwen en laten blijken dat ze beiden, op hun eigen manier en met hun eigen (on)mogelijkheden, het beste met hun kind voor hebben.

Voor wie is het Omgangshuis bedoeld?

Het Omgangshuis is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot circa 14 jaar waarbij de omgangs-regeling niet (meer) wordt uitgevoerd. Hierdoor is er geen contact meer tussen het kind en een van de ouders. Voor oudere kinderen kunnen we een traject op maat aanbieden.

Wat willen we bereiken?

Het Omgangshuis heeft tot doel dat na circa een half jaar:

 Er weer contact is tussen kind*) en beide ouders

 U zich als ouder richt op uw eigen ouderschap, en u afspraken maakt over de communicatie met betrekking tot het welzijn van uw kind

 Het kind de gelegenheid heeft gekregen zijn ideeën zorgen en wensen te delen met beide ouders

 Een contactregeling is vastgesteld die alle partijen aanvaarden en nakomen.

 

Combinatie Jeugdzorg ● centraal kantoor Nuenenseweg 4 5631 KB Eindhoven 040 245 19 45 ● www.combinatiejeugdzorg.nl september 2017

Kinderen uit de knel

voor ouders en kinderen die betrokken zijn bij een problematische scheiding

Scheidingen die steeds verder escaleren worden vaak ‘vechtscheidingen’ genoemd. Uit onderzoek en in de praktijk blijkt hoe schadelijk dit voor kinderen is. Hun ontwikkeling wordt hierdoor ernstig bedreigd met stemmingsklachten, lichamelijke klachten, angstklachten en/of gedragsproblemen tot gevolg. Behandelingen komen vaak niet van de grond of hebben weinig resultaat.

Voor wie is het groepsprogramma ‘Kinderen uit de knel’ bedoeld?

Het groepsprogramma ‘Kinderen uit de knel’ is een erkende interventie voor ouders en hun kinderen vanaf 4 jaar die verwikkeld zijn geraakt in een problematische scheiding. De interventie richt zich op gezinnen, waarbij de strijd tussen gescheiden ouders escaleert en bij wie de kinderen uit beeld raken. Beide ouders kunnen niet tot overeenstemming komen over een goede organisatie van het ouderschap en zij blijven strijden over kwesties als zorg voor de kinderen, wonen en geld.

Wat houdt ‘Kinderen uit de knel’ in?

Kenmerkend voor deze vernieuwende aanpak is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als de betrokken kinderen. Het zwaartepunt ligt bij de ouders. Doel is het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Zo komt de omgeving van de kinderen weer in balans, wordt het weer veilig, verminderen hun klachten en kunnen zij zich weer optimaal ontwikkelen.

 

Scheiden en Transformatief Ouderschaps Plan (STOP)

Uit elkaar gaan is emotioneel en ingrijpend; voor ouders, maar zeker voor de kinderen. Vaak krijgen zij niet voldoende ondersteuning, waardoor gedragsproblemen kunnen ontstaan. Om ouders hierbij te helpen, heeft Topaze in samenwerking met Basculegroep de werkwijze STOP ontwikkeld.

Hulp bij een (v)echtscheiding

Starten met STOP
Emoties kunnen hoog oplopen, tijdens of na een scheiding. Onbegrip, frustratie, boosheid: niet alleen ouders hebben er last van, maar ook kinderen zijn de dupe. De emotionele belasting binnen het gezin neemt snel toe en de gevolgen voor de kinderen kunnen groot zijn.  We noemen gedragsproblemen, afnemende schoolprestaties, problemen met vriendschappen, vermindering van de band met de ouders, slaapproblemen en verhoogde kans op depressieve klachten.

Het Scheiden en Transformatief Ouderschapsplan (STOP) helpt ouders om grip te krijgen op de conflicten, de onderlinge communicatie te verbeteren en helpt bij de vormgeving van het ‘één oudergezin’, waarbij men vanuit verantwoordelijkheid en liefde voor de kinderen elkaar het individueel ouderschap gunt en elkaars verschillen leert accepteren.

Voor wie is STOP en wat is het doel?
Het Scheiden en Transformatief Ouderschapsplan is bedoeld voor gezinnen met kinderen van nul tot achttien jaar in conflictueuze echtscheidingssituaties. STOP biedt mediation in combinatie met pedagogische hulpverlening, waarbij de omgeving van het gezin actief betrokken wordt. STOP heeft de volgende doelstellingen:

  • Het verminderen van conflicten.
  • Het leggen van een basis om zelf goed om te gaan met en het voorkomen van conflicten.
  • Het realiseren van individueel ouderschap.
  • Het opstellen van een gezamenlijk gedragen ouderschapsplan.
  • Ouders leren hun kinderen te ondersteunen in het omgaan met en het verwerken van de scheiding.

 

 

Andere topics

Partners