Zoek hier naar je onderwerp

Groene fase, trede 1, 2 en 3

Escalatieladder

Groepsaanbod voor jeugd en voor ouders

Scheiden is een gebeurtenis waar veel ouders mee te maken hebben. Ondanks dat het wel eens anders lijkt, willen ouders over het algemeen scheiden met zo min mogelijk schade en negatieve gevolgen.
Ondersteunend daaraan kan een ervaringsgroep zijn, waar ze in contact komen met andere ouders. Op die manier leren ze van elkaar en bevorderd dat de grip op de scheiding en omstandigheden.

Training Positief opvoeden voor gescheiden ouders

Doelstelling en inhoud
De cursus is er op gericht ouders te helpen een zo goed mogelijke overgang te maken naar een nieuwe gezinssituatie na de echtscheiding. Het helpt:
– een goede co-ouderschapsrelatie te ontwikkelen met de andere ouder
– vaardigheden te ontwikkelen om om te leren gaan met eigen emoties (emotionele zelfregulatie)
– vaardigheden te ontwikkelen om probleem op te lossen.
– werk, gezin en ontspanning in balans te houden.
Na deze bijeenkomsten zal, indien gewenst, gekeken worden of aanvullende hulpverlening nog nodig is.

Tijdsinvestering
De cursus omvat zes bijeenkomsten van 2 uur in Helmond of andere locatie.
Voordat de cursus begint vindt een gesprek met de trainers plaats, waarin deelnemers een korte uitleg krijgen over de inhoud van de cursus. Samen wordt bekeken of het groepsaanbod goed aansluit bij de vraag. Dit voorgesprek wordt in onderling overleg overdag afgesproken.

Na de 6 bijeenkomsten zullen er 4 bijeenkomsten besteedt worden aan positief opvoeden voor gescheiden ouders. Er zijn 2 bijeenkomsten voor de leeftijdsgroep van 0-12 jaar en 2 bijeenkomsten voor tieners (12+). In deze bijeenkomsten gaat het vooral over de nieuwe opvoed- en gezinssituatie en wat dit betekent voor het opvoeden.
Uitgangspunt zal hier ook de Triple P methode zijn.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:
– Hoe communiceer je met kinderen in welke leeftijdsfase, wat is anders en waar moet je rekening mee houden in deze nieuwe situatie.  En wat is juist ‘normaal’ gedrag en laat ieder kind in deze leeftijd zien.
– Hoe ga je als ouder om met gevoelens die je hebt en wat voor invloed heeft dit op de opvoeding, bijv. als je je schuldig voelt.

Diverse werkvormen worden hierbij gebruikt.

Eigen bijdrage €45,- (materiaalkosten). Indien dit een bezwaar is voor deelname, dan gaan we daarover graag met u in gesprek.

Voor actuele informatie zie website Levgroep

Jeugd

Ervaringsgroepen op vindplaatsen.

Scheidingskinderen hebben gemiddeld 2 keer zo veel problemen als kinderen uit intacte gezinnen. Behalve chronische ouderlijke ruzies zijn andere risicofactoren. Er zijn veel bijkomende veranderingen en een niet goed functionerende inwonende ouder. Vaak is er sprake van financiële achteruitgang en het niet nakomen van afspraken tussen ouders, zegt Ed Spruijt. Want of een scheiding van ouders nu goed of minder rustig verloopt, kinderen moeten altijd afscheid nemen van een bestaande situatie die voor hen vanzelfsprekend was.

Groepen op school

Echtscheiding betekent voor kinderen altijd een grote verandering in hun leven. Dus ook als de scheiding rustig verloopt, heeft het voor kinderen veel impact. Ideaal is om KIES of vergelijkbaar, te organiseren op scholen. Hierdoor kunnen kinderen hun ervaringen met elkaar delen, en wordt een bijdrage geleverd aan normaliseren van het onderwerp ‘kinderen van gescheiden ouders’.
De begeleiders van de groep hebben daarnaast een signalerende taak, als blijkt dat de groep niet voldoende is voor de kinderen, zullen zij daar met ouders over in gesprek gaan.

Tijdsinvestering
6-8 bijeenkomsten onder schooltijd van 1 of 1,5 uur

 

Piep zei de muis
(Levgroep)
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar en hun ouders, die langere tijd leven in een thuissituatie waar veel spanning en stress heerst.
Er kunnen allerlei zaken spelen in een gezin die erg veel stress opleveren, bijv. een ouder die depressief is of een langdurige burn-out heeft, ziekte of verslaving van een van de gezinsleden of ernstige financiële problemen. Ouders hebben dan veel aan hun hoofd, kinderen vangen als geen ander deze spanningssignalen op. Ze voelen zich schuldig, ze worden stiller of juist drukker, boos of onzeker of hebben moeite zich te uiten.

Doelstelling en inhoud
Kinderclub PIEP:
Tijdens de bijeenkomsten leren kinderen dat ze niet de enige zijn met problemen thuis.
– Kinderen leren dat problemen niet door hen komen.
– Kinderen leren eigen emoties te voelen en hiermee om te gaan.
– Kinderen leren te zeggen wat ze vinden en wat ze graag willen.
– We werken aan een positief zelfbeeld; wie ben je en wat kun je goed?
Spelenderwijs leren kinderen om problemen te verwerken en met emoties om te gaan. De handpop PIEP de Muis vertelt over wat hij allemaal meemaakt en nodigt de kinderen uit om samen naar oplossingen te zoeken.
Tijdens de ouderbijeenkomsten wordt ouders uitgelegd wat kinderen in de club doen en waarom. Daarnaast worden opvoedkundige thema’s besproken.

Tijdsinvestering
13 bijeenkomsten voor de kinderen, 5 bijeenkomsten voor de ouders.
Deelname is gratis

 

Vingers uit je oren!
(Levgroep)
Voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool.
Sommige kinderen maken van dichtbij mee dat hun ouders veel ruzie maken, elkaar met weinig respect behandelen en soms fysiek pijn doen. De kinderen hebben daar vaak langdurig last van ook al zie je dat niet meteen. Ouders willen het allerbeste voor hun kinderen en toch gebeuren dit soort dingen in veel gezinnen. O.a. in gezinnen waar een echtscheiding lang duurt.
Voor kinderen is zo’n situatie moeilijk en onveilig want de situatie is vaak onvoorspelbaar. Ze zijn gespannen en proberen liefst zo min mogelijk lastig te zijn om de lieve vrede te bewaren.
Ook al is zo’n stressvolle situatie verleden tijd het kan nog lange tijd invloed hebben op het welzijn van het kind.

Doelstelling en inhoud
Met creatieve werkvormen, samenspel en gesprek kunnen kinderen op ontspannen wijze beginnen met het verwerken van sterke gevoelens van onveiligheid en leren hoe zij zelf weerbaar kunnen zijn in de toekomst.

  • Kinderen komen uit hun isolement. Ze ervaren dat ze niet de enige zijn.
  • Kinderen leren hun emoties te uiten en op een andere manier met gevoelens en problemen om te gaan
  • Kinderen worden zich bewust in welke situaties ze zich onprettig en angstig voelen,
  • Kinderen worden ‘ontschuldigd’, zodat zij begrijpen dat zij geen schuld hebben aan wat er gebeurd is.
  • Kinderen krijgen ondersteuning en leren nieuwe vaardigheden hoe met situaties om te gaan.

Vaders en/of moeders komen ook samen in een eigen oudergroep en horen wat de kinderen leren in de groep. Zelf leren zij hoe ze hun kind in het proces van verwerking kunnen ondersteunen. De ondersteuning en het begrip van de vader/en moeder is voor het kind van groot belang. Ouders die zelf ook hulp nodig hebben bij de verwerking kunnen worden doorverwezen.

Tijdsinvestering
– kindergroep 9 bijeenkomsten van 1 ½ uur
– Oudergroep 3 bijeenkomsten van 1 ½ uur
– Voorafgaand aan de groep vindt een voorgesprekgesprek plaats.
Deelname is gratis

 

 

 

 

 

Andere topics

Partners