Zoek hier naar je onderwerp

Spoed voor jeugd

24 uur per dag, 7 dagen per week

Hulp bij noodsituaties

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant

 • Het regionaal meldpunt bij een acute crisis
 • Een deskundige beoordeling van de ernst van de crisis
 • De crisis in het gezin wordt aangegrepen als kans voor verbetering
 • Snelle toeleiding naar passende zorg
 • Door snelle interventie voorkomen van onnodige zware zorg
 • In samenwerking met lokale wijkteams en ketenpartners
 • Sector overstijgende samenwerking tussen 18 partijen uit de sectoren

Jeugdzorg, (L)VG, GGZ, Welzijn en Maatschappelijke Opvang

 • Ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met 21 gemeenten in  Zuid oost Brabant

Wanneer bellen?
Meestal verloopt de ontwikkeling van kinderen en jongeren probleemloos. Maar iedereen kan worden getroffen door een crisis of in psychische nood raken. Ook in een situatie waarin ouders overwegen wel of niet te gaan scheiden, of niet tot een ouderschapsplan kunnen komen, kan de spanning hoog oplopen. Treft een crisis kinderen of jongeren, dan komt de veiligheid al snel in het geding. Adequaat handelen op het juiste moment is nodig om schade te voorkomen.

SpoedvoorJeugd belt u:

 • Bij een plotseling ernstige ontregeling in de fysieke, sociale- en/of psychische gesteldheid van een kind en/of ouders.
 • Bij een crisis in een gezin, bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders.
 • Als adequaat handelen en acute inzet van vervolghulp noodzakelijk is om schade te voorkomen. Bij een psychiatrische crisis kunt u dit ook rechtstreeks bij de huisarts melden.

SpoedvoorJeugd werkt samen met Veilig Thuis.

Wie kan bellen?

Iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen, jongeren en gezinnen in een crisissituatie te maken krijgt, kan SpoedvoorJeugd bellen.
Dat kan bijvoorbeeld vanuit lokale wijkteams, huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden. Maar ook kinderen, jongeren of hun ouders kunnen bij een crisis zelf contact opnemen.

De werkwijze van SpoedvoorJeugd

Als u of een cliënt SpoedvoorJeugd belt krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. Hij/zij probeert helder te krijgen wat er aan de hand is en welke zorg nodig is. Vervolgens bepaalt de medewerker van SpoedvoorJeugd samen met u of de veiligheid van het kind in het geding is. Als dat niet het geval is, dan krijgt u een advies voor de beste vervolgactie. Als er direct actie nodig is dan belt de medewerker u terug en vertelt u welke actie wordt ingezet. Indien nodig komt SpoedvoorJeugd naar de crisissituatie toe.

Waarom grijpt Spoedvoorjeugd in

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. Daardoor is de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin niet meer gewaarborgd.
Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd is binnen twee uur ter plaatse. Indien nodig wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.
SpoedvoorJeugd werkt nauw samen met sociale wijkteams en regionale ketenpartners. SpoedvoorJeugd probeert altijd eerst of de crisis kan worden opgelost met hulp in het gezin zodat het kind in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.

Direct ingrijpen in onveilige situaties.

In zeer ernstige of onveilige situaties- of wanneer hulp binnen het gezin niet toereikend is – wordt het kind direct naar een veilige plek gebracht. Liefst bij familie of vrienden, maar er is ook ruimte bij de jeugdhulpinstellingen. Dit gebeurt met instemming van de ouders of de jongere. Als er instemming ontbreekt, dan wordt het verblijf buiten het gezin geregeld via de rechter. Na het oplossen van de acute crisissituatie regelt SpoedvoorJeugd de toegang naar de juiste vorm van ondersteuning en/of zorg. Daarbij speelt de inzet van de eigen kracht en de mogelijkheden van het gezin en het sociaal netwerk een rol.

Tijdelijk verblijf elders

Bij een tijdelijk verblijf in een crisisopvang wordt altijd in afstemming met het sociale wijkteam direct hulp voor het thuisfront opgestart. De crisis wordt hierdoor aangegrepen als kans op verbetering en de uithuisplaatsing duurt hierdoor zo kort mogelijk. Het kind of de jongere en het gezin kunnen hierdoor zo snel mogelijk weer samen verder. Binnen vier weken ligt er in samenspraak met het gezin een hulpplan. Daarin staat hulp bij opvoeden in de vorm van het versterken en het stimuleren van vaardigheden centraal. Op die manier kunnen ouder(s) en kind(eren) de crisis onder controle krijgen en weer zelfstandig aan de opvoeding werken.

Advies en consultatie

Wanneer u als hulpverlener in de sociale wijkteams betrokken bent bij een gezin waar een crisis of spoedeisende situatie dreigt te ontstaan, kunt u voor advies en consultatie ook terecht bij SpoedvoorJeugd.

 

Partners